Издања

Museum 15

Museum-15

Годишњак Народног музеја у Шапцу
The annual of the National Museum in Šabac

Издавач
Published by
Народни музеј Шабац
Масарикова 13
15000 Шабац
Србија

Главни и одговорни уредник
Executive and Managing Editor:
Марко Бингулац/ Marko Bingulac

Уредник / Editor:
Славољуб Петровић/Slavoljub Petrović

Редакција / Editor board:
Марко Бингулац, мр Соња Бокун-Ђинић, др Милоје Васић,  др Милош Ковић, Татјана Марковић, Светланка Милутиновић, др Коста Николић, мр Славољуб Петровић, др Радомир Ј. Поповић,  др Ивица Тодоровић
Marko Bingulac, Sonja Bokun-Đinić MPhil, Miloje Vasić PhD, Miloš Ković PhD, Tatjana Marković, Svetlanka Milutinović, Kosta Nikolić PhD, Slavoljub Petrović MPhil, Radomir J. Popović PhD, Ivica Todorović PhD

Радови за објављивање у Museum-у 15
прихваћени су 15. децембра 2014.

Затворено за коментаре.