Издања

Museum 14

Museum-15

Годишњак Народног музеја у Шапцу
The annual of the National Museum in Šabac

Издавач
Published by
Народни музеј Шабац
Масарикова 13
15000 Шабац
Србија

Главни и одговорни уредник
Executive and Managing Editor:
Бранислав Станковић / Branislav Stanković

Redakcija
Editorial board
мр Соња Бокун-Ђинић, др Милоје Васић, др Милош Ковић,
Татјана Марковић, Светланка Милутиновић, др Коста Николић,
мр Славољуб Петровић, Бранислав Станковић, др Ивица
Тодоровић
Sonja Bokun-Đinić, M. A., Miloje Vasić, PhD; Miloш Ković, PhD,
Tatjana Marković, Svetlanka Milutinović, Kosta Nikolić, PhD, Slavoljub Petrović, M. A., Branislav Stanković, Ivica Todorović, PhD

Секретар редакције
Secretary
мр Славољуб Петровић / Slavoljub Petrović, M. A.

Радови за објављивање у Museum-у 14
прихваћени на састанку редакције 07. 11. 2013.

Затворено за коментаре.